de thi vao mb

I) Trắc nghiệm:

– Báo cáo của Ngân hàng bao gồm: Bảng cân đối TK, BCD kê toán, BC lưu chuyển tiền tệ, BC kết quả hoạt động KD?

– Theo quy định ngoại tệ kinh doanh được thể hiện ở báo cáo nào: Bảng cân đối TK, Bảng CD kế toán, Báo cáo thu nhập chi phí hay tất cả?

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm của ngân hàng được trích từ đâu: chi phí trong kỳ, lợi nhuận chưa phân phối, lợi nhuận giữ lại, kết quả kinh doanh trong kỳ?

– Theo quy định Ngân hàng nộp thuế GTGT với những khoản nào: thu dịch vụ chuyển tiền, Thu về kinh doanh chứng khoán, thu dịch vụ bảo lãnh, tất cả?

………………………………………

GDP 2009 là ?, MB thành lập năm nào ? Hiện tại MB có bao nhiu chi nhánh ?

……………………………………………..

II) Tự luận

– Nêu phương thức chuyển tiền nhanh?

– Tại sao hầu hết các chứng từ của Ngân hàng phải có chữ ký của Kế toán trưởng.

– Các bước chuẩn bị khi gọi điện thoại cho khách hàng cũ để giới thiệu về sản phẩm mới của Ngân hàng?

– Các yếu tố làm vừa lòng khách hàng?

– KHi các sản phẩm của các Ngân hàng là giống hệt nhau, yếu tố nào sẽ thu hút khách hàng về ngân hàng mình?

– Phân tích: “Người tiếp xúc với khách hàng trực tiếp tại quầy là đại sứ, là bộ mặt của Ngân hàng”? Đúng hay sai, giải thích?

Mua trọn bộ đề thi tại ĐÂY

Đề thi Chuyên viên Thanh toán quốc tế SHB Đà Nẵng

1. URC 522, 1995 ICC quy định những chứng từ nào là chứng từ thương mại:
a. Invoice
b. Certificate of origin
c. Bill of exchange
d. Bill of lading
e. Contact

2. Theo URC 522 ICC, khi chứng từ bị từ chối thanh toán, NH phải có trách nhiệm:
a. Trả ngay các chứng từ bị từ chối thanh toán cho NH chuyển
b. Thông báo ngay những lý do từ chối thanh toán cho NH chuyển
c. Trong vòng 60 ngày kể từ ngày gửi thông báo mà không nhận được ý kiến của NH chuyển giải quyết tình trạng bộ chứng từ, thì NH thu sẽ trả lại chứng từ cho NH chuyển mà không chịu trách nhiệm gì thêm.

3. Khi nào thì việc đề nghị sửa đổi LC của NH phát hành có hiệu lực?
a. Nếu người hưởng lợi không thông báo từ chối chứng từ
b. NH phát hành có bằng chứng là người hưởng lợi LC đã nhận được đề nghị sửa đổi
c. Khi NH phát hành nhận được các chứng từ xuất trình phù hợp với LC sửa đổi.

4. Các NH chấp nhận các chứng từ nhiều trang nếu như:
a. Các trang được gắn kết tự nhiên với nhau
b. Các trang được gắn kết tự nhiên với nhau và được đánh số liên tiếp hoặc có chỉ dẫn tham khảo bên trong trang
c. Các trang rời nhau và đánh số liên tiếp nhau

5. NH phát hành và NH xác nhận có một khoảng thời gian hợp lý để kiểm tra chứng từ nhiều nhất không quá:
a. 5 ngày làm việc cho mỗi NH
b. 5 ngày theo lịch cho mỗi NH
c. 5 ngày NH

6. Vận đơn hoàn hảo là gì?
a. Là vận đơn không có bất kỳ sự sửa lỗi (correction) nào
b. Là vận đơn phát hành với các điều kiện của LC về mọi phương diện
c. Là vận đơn không có bất cứ sự ghi chú nào về khuyết tật của bao bì hoặc/ và hàng hóa

7. Tên người hưởng lợi trên LC là “Barotex International Company, Ltd”. Tên của người hưởng lợi trên chứng từ nào dưới đây không khác biệt với LC
a. Invoice: Barotex Company
b. Bill of lading: Barotex Inter’l Company, Ltd
c. C/O: Barotex Inter’l Company, Ltd

8. Theo UCP 600, thư tín dụng yêu cầu: “Invoice in 4 copies” khi xuất trình thì phải xuất trình:
a. 4 bản sao của hóa đơn
b. 3 bản sao của hóa đơn và 1 bản gốc của hóa đơn
c. 2 bản sao của hóa đơn và 2 bản gốc của hóa đơn
d. Cả b và c đều đúng

9. “From” và “After”:
a. “From” bao gồm ngày đề cập và “after” không bao gồm ngày đề cập
b. “From” không bao gồm ngày đề cập và “after” bao gồm ngày đề cập
c. “from” và “after” đều bao gồm ngày đề cập

10. Có nhiều bộ B/L xuất trình theo 1 hối phiếu kỳ hạn: “180 days from B/L”, hỏi ngày nào được dùng để tính ngày đáo hạn
a. Ngày B/L đầu tiên
b. Ngày ghi chú “on board” của B/L đầu tiên
c. Ngày ghi chú “on board” của B/L cuối cùng
d. Cả a & b đều đúng

11. The Reimbursing bank shall have…………..following the day of receipt of the Reimbursement claim, to process Claim
a. A reasonable time, not to exceed 5 banking days
b. A reasonable time, not to exceed 3 banking days
c. 5 banking days
d. 3 banking days

12. Unless a document indicates otherwise, a bank will also accept a document as original if it:
a. Appears to be written, typed, perforated or stamped by the document issuer’s hand
b. Appears to be on the document issuer’s original stationery
c. States that it is original, unless the statement appears not to apply to the documentary presented
d. Both a, b, c are correct

13. “Within 2 days after” indicates:
a. A period from the date of the event until 2 days after the event
b. A period from the date of the event til the end of the next day

14. Under Internation Standard banking practice, “shipping documents” means:
a. Transport documents
b. All documents required by the credit
c. All documents required by the credit, except draft

15. How the draft is drawn?
a. The draft must be drawn on the party stated in the credit
b. The draft must be drawn by the beneficiary
c. Both are correct

16. A credit has a requirement for transport documents to be “clean on board”, but the issuing bank receive transport documents without the word “clean”, then:
a. This transport documents will be treated as discrepantcy
b. This transport documents is still considered as “clean transport document” if it bears no clause or notation expressly declaring a deffective conditon of goods or their packaging

17. According to UCP 600, is it possible if the date of insurance document is later than the date of shipment?
a. The date of insurance can be later than the date of shipment
b. The date of insurance can be later than the date of shipment if it appears from the insurance document that the cover is effective from a date not later than the date of shipment

18. When the partial shipments are prohibited then:
a. Tolerance in the credit amount is not allowed
b. A tolerance of 5% less in the credit amout is acceptable, provided that the shipped quantity is full and the unit price state in the credit has not been reduced
c. A tolerance of 5% more or less in the credit amout is acceptable, provided that the shipped quantity is full and the unit price state in the credit has not been reduced

Đề thi Tiếng Anh vào các ngân hàng


ĐỀ SỐ 1

SECTION 1: Language usage (30 marks)
Circle the correct answer

1. In the long term ……….. is due to increase in the price of raw materials. This is the situation where prices rise to keep up with increased production cost.
a. devaluation b. inflation c. recession d. crisis
2. In a accordance with our usual terms, payment will be by …………This is a letter from a bank authorizing payment of a certain sum to a person or a company.
a. cheque b. banker’s draft c. letter of credit d. cash on delivery
3. We enclose our ……….., which is a formal request for payment.
a. receipt b. quotation c. commercial invoice d. bill of lading
4. The industry and construction ……….. is facing difficulties due to low efficiency and competitiveness.
a. set b. sector c. section d. part
5. It is complained that the Telephone and Post Communicatios Company is operating in a very favourable environment without any ………..
a. monopoly b. fluctuation c. promotion d. competition

6. We are proud of the very high level of services we offer and are accustomed to organizing conferences ……….. two thousand delegates.
a. out of to b. of up to c. from up to d. up from to
7. Sofitel Plaza Hotel has an excellent range of facilities and no doubt you will be aware ………. the fact that the local area is rich in cultural interest.
a. for b. to c. of d. about
8. When we receive your bank confirmation of L/C, your order will be made ………..
a. for b. over c. up d. with
9. Impex is an international company which deals ………. a wide variety of goods.
a. for b. in c. of d. about
10. A fall in prices can result in serious difficulties to many producers and may cause them to go ……….. business completely.
a. through b. out c. out of d. into

11. The MD asked Mr. Green ………..
a. that he had finished the report b. whether he had finished the report
c. had she finished the report d.if had he finished the report
12. The MD also wanted to know ………….
a. when Mr. Green will submit that report b. when would Mr. Green submit the report
c. when will Mr. Green submit the report d. when Mr. Green would submit the report
13. Would you like ………. coffee? Yes, please.
a. any b. the c. 0 d. a
14. The goods in this catalogue are of …………. excellent value. I am going to order some.
a. the b. 0 c. an d. a
15. The Sales&Marketing Department will be divided into two …………, a new Management Services Department will be created.
a. Furthermore b. Therefore c. Although d. Otherwise

16. …………the launch date is due, the new product is not ready yet. So, the shopfloor workers are working hard now.
a. Nevertheless b. However c. Although d. Inspite of
17. Fluctuation in exchange rates causes instability. …….., it makes forecasting more difficult.
a. In addition b. So c. In order that d. So that
18. Producing new software is not necessarily expensive, ……… innovations in computer hardware certainly involve massive costs.
a. where b. whereas c. when d. as
19. Mr. Green , …………..is an experienced businessman is very eager to expand his business in the Middle East.
a. which b. that c. who d. b & c
20. One of the accidents they had was pretty serious. A workman ………..20 feet above the ground when he suddenly fell.
a. was working b. worked c. has been working d. has worked

21. The number of overseas Vietnamese going home ……… by 8.9% this year.
a. increases b. is increasing c. has increased d. increased
22. The Bank’s loan terms are better than those on hire purchase, so I …… ……… the bank loans.
a. am choosing b. had chosen c. was choosing d. will be choosing
23. My boss has come in and ………. you in a few minutes.
a. would see b. has seen c. will see d. is going to see
24. Next week, John is going home for Christmas. He hopes his family ………….. at the airport.
a. will have waited b. have been waiting
c. will be waiting d. are waiting
25. Could you tell Mr. Blake that Mr. Ali is here? He ………. me.
a. will expect b. was expecting c. is expecting d. has expected

Complete each sentence with the correct from of the word in brackets.
26. (BENEFIT) The new salary scheme is ……….to all staff.
27. (COMMERCE) Ho Chi Minh City is the biggest ……. center in the country.
28. (RELATIVE) The risk of investing in durable goods is ……..low.
29. (VARY) Prices have not shown much …………this year.
30. (MANAGE) Good …………should be capable of leading as well as managing.

SECTION 2: Language use (70 marks)
2.1 Choose ONE suitable word for each sentences from the list below (20 marks)

measurable deteriorate goods money factors
payments decrease production capital economy
resources companies value available risk

1. As they ……… easily, perishables must be placed on the market as quickly as possible.
2. Foreign direct investment(FDI) has significantly contributed to the performance of the ……….
3. FDI projects account for 12% of GDP and 35% of industrial ……….
4. More than 2,500 FDI projects have been licensed with a total ……… of 40 billion dollars.
5. Economics studies how society uses its scarce ………… to produce goods and services.
6. Money is used to save for the future; it is a store of ………….
7. Providing capital for a business always involves an element of …………
8. Entrepreneurs control and co-ordinate various ………. of production.
9. The econnomist is only interested in services which are ………… in terms of money.
10. Changes in prices result in changes in the quantity of a particular commodity ………… to consumers.

2.2. Reading comprehension (30 marks)
Read the passage below and then do the tasks that follow

It seems easy to say that you are employed if you work for somebody else and you are self – employed if you work for yourself! But life isn’t quite so simple. Being self-employed is not restricted to people who run their own business, in the physical sense of owning property and stock and perhaps employing their own staff. A great number of people work from home in a wide range of occupations and many of them are classed as self-employed. Examples are the hairdresser who has set up shop in one room of the house, the freelance book-keeper who does the accounts for other small businesses, the woman who holds clothing or Tupperware parties, and the artist who takes on freelance work from various publishing companies.

People who work on a freelance basic “hire out” their skills to anyone who will pay them. A freelance photographer, for instance, may either be contracted to do a specific job for a newspaper or may even take photographs of events on the change that he/she can sell them.

The number of people in Britain who are classed as self-employed rose by 52% between 1981 and 1991 from 2.2 million to 3.3 million people – and most of them work on their own (i.e. they do not employ other people) in many cases these are people who have been faced with redundancy and who have used their savings or their redundancy payments, or taken advantages of one of the government schemes to set up on their own.

Circle the correct answer
11. Which of the following suggestions is a suitable title for the passage?
a. Self – employment b. Employed or self – employed?
c. The UK employment market d. Types of employment
12. A self-employed person
a. has to carry out instructions b. works for several employers
c. is paid a wage or salary d. is own employer
13. The passage suggests
a. The pattern of employment is not varied in the UK
b. If you are in a job, you will have it forever.
c. It is standard practice for many people in the UK to leave school and work for themselves.
d. In the UK people can either have the opportunity or the finances to start in business for themselves

What does each of the following underlined word/phrase refer to?
14. “……..and many of them are classed as self-employed.” (Paragraph 1)
15. “by 52% between 1981 and 1991 from 2.2 million to 3.3 million people – and most of them work on their own.” (paragraph 3)

Which words in the passage mean the following?
16. jobs……….
17. to classify ………..
18. state of being no longer needed for any available jobs ……..

Fill in each blank with ONE suitable word from the passage
19. ……………..becomes more popular among mothers of young children as they don’t have to work the standard 8 a.m to 5 p.m a day.
20 . Self – employed may ………..other people to help them with their business.

2.3. Writing (20 marks)
Read this invitation card and write a short description of the Book Fair for a brochure

INVITATION TO 2002 BOOK FAIR
Youth Cultural Centre
Exhibition of Books in Vietnamese and foreign languages
Free copies of catalogues
Free use of Internet

Publishers from over the country and Oxford University Press
21 – 28 February, 2002

ĐỀ SỐ 2
SECTION 1: Language usage (30 marks)
Circle the correct answer

1. We believe communication channels within the company will be simplified, …….. our decision making will be more streamlined.
a. in order to b. so c. so that d. that
2. No holiday booking will be accepted ……..it is accompanied by the necessary deposit.
a. if b. whether c. unless d. when
3. More men than women are self-employed ………..this type of work is also popular among mothers of young children.
a. however b. although c. nevertheless d. inspite of
4. Travel Services is expanding its business to Vietnam, …………..is a fast growing market.
a. which b. who c. that d. 0
5. Coca-Cola employees enjoy high salaries. ………….., they can claim traveling expenses.
a. In addition b. however c. Therefore d. So that

6. After considering the advantages and disadvantages of the trip to Chicago, Mr Green wants to revise his …………….
a. plan b. agenda c. itinerary d.list
7. Exports of the company ………..of natural gas, cotton, and textiles.
a. include b. has c. consist d. compose
8. ………………of currency is American dollar.
a. unit b. money c. measure d. device
9. There is a very rapid growth in the computer and data processing market, especially in the banking
a. section b. sector c. part d. department
10. A group of certain companies …………the market when they have completely controlled over particular commodities.
a. corner b. advertise c. monopolize d. motivate

11. We are planning ……………series of travel talks on different holiday resorts. The first talk is called “Discover Vietnam”
a. the b. a c. an d. 0
12. The sign on the door says “……………..set menu lunch will be available from 12:30p.m. we hope you will be able to attend”
a. the b. a c. an d. 0
13. The sponsorship will be ………….those employees with good records of work.
a. for b. on c. with d. in
14. The enclosures should be attached ……………..the letter.
a. to b. for c. with d. in
15. Alison has finished her project ………..personnel management.
a. in b. about c. to d. on

16. The clerical staff will use the desk top system ………………word processor.
a. like b. same as c. as d. similar to
17. The Us dollar has risen ……………..Vietnamese dongs.
a. to b. by c. against d. opposite
18. Multinational companies ……………. rapidly since World war 2, and today some have operations in more than 100 countries.
a. were growing b. have grown c. had grown d. grew
19. A huge explosion caused extensive damage last night in the new multi-million dollar factory of Perfecta Ltd, the well-………… ladies’ fashion designers.
a. know b. known c. knew d. knowing
20. “I am sorry Mr. Dent will not be able to see you tomorrow. He …………… a meeting 9:30 tomorrow.
a. will attend b. is attending c. is going to attend d. attends

21. Travel Services is discussing …………… an office in Vietnam to expand their business in South East Asia.
a. to open b. the opening c. opening d. opened
22. Tourists are strongly recommended ………. travel insurance for the period of their journey.
a. the taking out b. to take out c. to be taken out d. taking out
23. The manager is interested to know ……….
a. if staff are happy with the new arrangements at work.
b. whether are staff happy with the new arrangements at work.
c. are staff happy with the new arrangements at work.
d. what staff are happy with the new arrangements at work.
24. The manager came to see me and asked “………….”.
a. What other changes to the working conditions do you think we should make?
b. What other changes to the working conditions you think we should make?
c. If you think we should make other changes to the working conditions?
d. If other changes you think we should make to the working conditions
25. ………………will be a new year party at 8:00 in the evening. It will be held at the Continental Hotel.
a. There b. It c. This d. That

Complete each sentences with the correct form of the word in brackets
26. (EMPLOY) The new salary scheme is to the benefit of all ………….
27. (VARY) The company will increase the ……… of products offered for sale.
28. (PROFIT) It would be more ……… to set up a subsidiary.
29. (FINANCE) HSBC provides …………. Services all over the world.
30. (EXTREME) The figures show an ………….. good year for the company.

SECTION 2: Language use (70 marks)
2.1. Choose ONE suitable word for each sentences from the list below (20 marks)

competition diminish increase management economy
sales reduce measure bear particular
average planned monopoly rate economic

1. Besides essential commodities, people also buy non-essential commodities which provide some …………… personal satisfaction.
2. Utility is related to our decisions about priorities in production, particularly in a centrally ………………… economy.
3. The Vietnamese economy grew by an annual ………….. of 8% between 1991 and 1998.
4. In 1999, …………growth slowed down with a 5% increase in GDP.
5. GDP’s growth ……… stood at 6% in 2000 – 2001 and is projected as 7% this year.
6. Economists …………the services which people provide for financial rewards.
7. Entrepreneurs make decisions on production and …………. the risk of success or failure.
8. ……………among sellers of the same commodities has an influence on its market prices.
9. Most nations hold a ………….. on such essential commodities as electricity and water.
10. The consumer’s desire for a commodity tends to ……………. As he gets more units of that commodity.

2.2 Reading comprehension (30 marks)
Read the passage below and then do the tasks that follow

The number of people working part-time has increased dramatically over the last ten years, not just in Britain but also throughout the European Community. In many cases companies are converting full-time jobs to part time positions. For example, in late 1992 Burtons announced that 1000 full-time shop jobs were to be replaced by up to 3000 part-time posts.

The main difference, of course, between working part-time and working full-time is in the number of hours worked. A part-time employee will work less than the standard opening hours of the company. In some cases two part time employees might job share one full-time job – i.e. they do the work between them.

Employers may prefer part-time staff because the company’s wage bill is reduced. The employer also saves on National Insurance payments if part-time staff earn less than the lower earnings limit. Part-time staff are more flexible. They can be used to cover for absent staff and work extra hours when the company is busy or wants to open longer hours. In addition, part-time staff do not have the same legal rights in employment law as full-time staff unless they work more than 16 hours a week. Those working fewer than eight hours a week can never gain protection. This means they cannot claim for unfair dismissal and do not receive other benefits such as maternity or pension rights.

Circle the correct answer
11. Which of the following suggestions is a suitable title for the passage?
a. Full-time or part-time b. Employing part-time staff
c. Working part-time d. Converting full-time jobs to part-time positions
12. Part-time workers
a. gain the same employment rights as in other European countries.
b. do not get the same benefits as full-time staff in employment.
c. can expect their employers to pay for their training.
d. are not readily available to companies when they need them.
13. The passage suggests
a. British companies tend to employ more staff on a part-time basis.
b. Companies in Britain can grow faster if they increase part-time staff.
c. part-time jobs benefit employees.
d. part-time work enables a person to earn some money and yet have more time for leisure.

What does each of the following underlined word/phrase refer to?
14. “………They can be used to cover for absent staff and work extra hours ……….”(Paragraph 3)
15. “ ……….This means they cannot claim for unfair dismissal and ……” (Paragraph 3)

Which words in the passage mean the following
16. changing from one form to another ………
17. employees do the work between them ………..
18. loss of job ……………

Fill in each blank with ONE suitable word from the passage
19. Working part-time is a useful way of earning some income for those who cannot work ………….(e.g. students, pensioners who want to supplement their pension).
20. He spent all his …………… without thinking about how hard it was for him to make this money.

2.3. Writing (20 marks)
Read this invitation card and write a circular letter to book publishers

INVITATION TO 2002 BOOK FAIR
Youth Cultural Centre
Exhibition of Books in Vietnamese and foreign languages
Free copies of catalogues
Free use of Internet

Publishers from over the country and Oxford University Press
21 – 28 February, 2002

ĐỀ SỐ 3
SECTION 1: Language usage (30 marks)
Circle the best answer

1. I ………..in connection with your letter of 10 November, 2000.
a. am writin b. write c. will write d. have written
2. We …………. both Enterprise 1 & 2, and now are ready for the final exam.
a. have been studying b. studied c. have studied d. had studied
3. John Hartz ………. a lecture when he was interrupted
a. delivered b. had deliverd c. was deliverd d. was delivering
4. We delayed ……….the product because of technical problems
a. being launched b. launching c. launch d.to launch
5. The consultant advised us ……… a subsidiary in the North.
a. to set up b. setting up c. set up d. a & b are correct

6. Thank you, I have passed the exam. Without your help I ………..
a. would have failed b. failed c. would fail d. had failed
7. The receptionist asked Alison …………..
a. that she has made a reservation
b. if she has made a reservation.
c. has she made a reservation.
d. whether she had made a reservation
8. The managing wanted to know…………….
a. how much has their turnover risen.
b. how much their turnover had risen.
c. that how much their turnover had risen.
d. that how much their turnover has risen.
9. In 1999 the P & G spent 30 million pounds ……..research & development.
a. on b. about c. with d.to
10. The turnover showed an increase …………5%.
a. by b. to c. of d. on

11. The demand ………….this product is growing fast.
a. on b. for c. of d. in
12. ……………, we should advertise this job locally.
a. in my opinion b. according to me
c. on my opinion d. according to my opinion
13. All foreign investors must comply ……….. the law on foreign investment.
a. with b. in c. about d. on
14. How long have you been in ………..oil industry?
a. an b. the c. a d. no article

15. ………………smoking is not allowed in the library.
a. a b. the c. an d. no article
16. We are making intensive preparations ……….. the new product can be launched before Tet.
a. in order b. for the purpose c. so that d. in order to
17. The MD ………… is going to retire, has recommended Mr Blake as his successor.
a. who b. that c. who d. ,that
18. The business performance did not improve ………. the appointment of the new MD.
a. when b. until c. since d. where
19. Home sales have shown a strong performance, ……………exports are well below the target.
a. however b. but c. nevertheless d. and

20. ……………we invest more in R & D, we are likely to fall behind our competitors.
a. If b. When c. Unless d. Whether
21. We’ve started a join ………….. program with a Canadian company.
a. project b. firm c. venture d. company
22. With the new pension plans employees can …………. to take early retirement.
a. afford b. allow c. demand d. think
23. The Chief Accountant resigned from the company for …………reasons.
a. personnel b. individual c. personal d. all are correct
24. We’ve spent a large part of our ………on advertising.
a. sharply b. slightly c. steadily d. dramatically
25. We’ve spent a large part of our …………. on advertising.
a. budget b. costs c. expenses d. amount

Complete each sentences with the correct form of the word in brackets
26. (deliver) The price include ………charge.
27. (success) We hope the new product will ………..in the home market.
28. (attend) Why don’t teachers check the ……………of students nowadays?
29. (impression) Most consumers are ………….by our new product.
30. (hard) You should work ……….. to make up for your lack of intelligence.

SECTION 2: Language use (70 marks)
2.1. Choose ONE suitable word for each sentences from the given list below (20 marks)

strictly payment inelastic tends accumulates
reward satisfy study elastic saves
budget capital economic fairly labour

1. The economist is not concerned with the services which people provide for no financial ……….
2. Profit is the surplus which ……….. as a result of productive work.
3. There is always some ……….. involved in financing a business.
4. Commodity of different kinds …………. our wants in different ways.
5. According to the Law of Supply, a rise in prices ………to increase supply
6. Supply is ……….when it can be increased or decreased rapidly in response to market prices.
7. The economist’s method should be ……….. objective and scientific.
8. The ………. reform in Vietnam has achieved remarkable results.
9. Vietnam is not only rich in national resources, but also has an abundance of………..
10. Raising …………. for development is one of Vietnam’s main priorities.

2.2 Reading comprehension (30 marks)
Read the passage below and then do the tasks that follow

Business is a word that is commonly used in many different languages. But exactly what does it mean? The concepts and activities of business have increased in modern times. Traditionally, business simply meant exchange or trade for things people wanted or needed. Today, it has a more technical definition. One definition of business is the production, distribution, and sale of goods and services for a porfit. To examine this definition, we will look at its various parts.

First, production is the creation of services or the changing of materials into products. One example is the conversion of iron or into metal car parts. Next, these products need to be moved from the factory to the market place. This is known as distribution. A car might be moved from a factory in Detroit to a car dealership in Miami.

Third is the sale of goods and services. Sale is the exchange of a product or service for money. A car is sold to someone in exchange for money. Goods are products that people will either need or want. For example cars can be classified as goods. Services, on the other hand, are activities that a person or group performs for another person or organisation. For instance, an auto mechanic performs a service when he repair a car. A doctor also performs a service by taking care of people when they are sick.

Business then is a combination of all these activities: production, distribution and sale. However, there is one other important factor. This factor is the creation of profits or economic surplus. A major role in the functioning of an American business company is making a profit. Profit is the money that remains after all the expenses are paid. Creating an economic surplus or profit is, therefore, a primary goal of business activities.

Circle the correct answer
1. Which of the following suggestions is a suitable title for the passage?
a. What are important factors of business?
b. How are goods produced?
c. What is business?
d. How important is business?
2. Which of the following statements is FALSE?
a. Today business means exchange of goods for money.
b. People produce goods and services.
c. Business involves various activities.
d. Economic surplus is a major element in business.
3. “Today it has a more technical definition”(Paragraph 1). The sentences means
a. It is related to techniques.
b. It is the definition of technology
c. The definition is more specialised
d. The definition refers to a technical subject

The underlined word means
4. “Traditionally, business meant exchange or trade for things…..”(Paragraph 1)
a. According to our traditions b. In the past
c. In traditional terms d. As a custom
5. “………from a factory in Destroit to a car dealership” (Paragraph 2)
a. an exhibition b. a showroom
c. a garage d. a shop

Which words in the passage mean
6. changing
7. carries out
8. usually
9. most important/main

Fill in each blank with ONE suitable word from the passage.
10. Prices play an essential ……….in the market.
11. A close look at various parts of business will help better ……….its definition.

Write short answers to the following questions.
12. What is distribution?
13. Why do people carry out business?

What does the underlined word refer to?
14. “To examine this definition ……” (Paragraph 1)
15. “Today, it has a more technical definition” (Paragraph 1)

2.3 Writing (20 marks)
Write a letter to Mr Nguyen Van Nam, Sales Manager of Coca-Cola Vietnam. 142/B1 Ðien Bien Phu Rd. Binh Thanh ***; HCMC. Arrange a meeting with him on 1 February, at 10:30 in his office. You want to renew the ………. contract.

ĐỀ SỐ 4
SECTION 1: Language usage (30 marks)
Circle the best answer

1. Alison is in the MD’s office. She is …………. for the post of assistant manager.
a. interviewed b. being interviewed c. interviewing d. having interviewed
2. Alison looks happy now. She ……………well at the interview.
a. performed b. had performed c. has performed d. was performed
3. The teacher entered the classroom when some of his students …….fun of the new comer.
a. were making b. made c. were made d. have made
4. The management is considering ……….a new branch in Hanoi.
a. to open b. opening c. open d. being opened
5.This information helps management ……..a final decision on the shortlists for interview.
a. make b. to make c. making d. a & b

6. Thanks for providing the information. I ……….the report without it.
a. did not finish b.would not have finished
c. have not finished d. had not finished
7. The manager wanted to know……
a. if the order had been delivered b. that the order had been deliverd
c. whether the order has been delivered d. had the order been delivered
8. The receptionist asked Alison ………
a. how long she was going to stay. b. that how long she was going to stay.
c. how long are you going to stay. d. that how long she will stay.
9. The head of the department agreed …….. the proposal to expand production.
a. to b. with c. for d. about
10. Unfortunately, there is a decrease ……..2% in profits.
a. by b. on c.in d. of

11. The order………..this product is growing.
a. for b. in c. with d. on
12. …………..sales, the campaign has been successful.
a. According to the terms of b. For the terms of c. In term with d. In term of
13. Cho Lon is one of the biggest wholesalers in Vietnam. It deals ………. a variety of goods.
a. with b. on c.in d. about
14. People are in ……….. business to make profits.
a. no article b. a c. the d. an.
15. ……………advertising campaign has resuted in higher sales for the company.
a. no article b.a c. the d. an

16. The employees should work overtime ……….achieve the company’s objectives.
a. in order that b. in order to c. so that d. for the purpose
17. Coca-Cola ………is one of the largest multinationals, sells 1.6 billion gallons per year.
a. which b. , which c. that d. , that
18. Would you like such an exciting job ………you jump on planes and fly first class around the world.
a. that b. which c. where d. when
19. No company wants to make employees redundant. …………occasionally they have to.
a. and b. but c. however d. nevertheless
20. ……………an investor follows the standard procedures, his application is unlikely to be approved.
a. if b. whether c. unless d. when

21. We ran a summer advertising ………and sales increased steadily.
a. action b. activity c. promotion d. campaign
22. We …….. to send the rest of our staff on training courses next year.
a. think b. suggest c. plan d. consider
23. Changes are being made to the ……….policies of the company.
a. personal b. private c. personnel d. individual
24. Although the market is not growing, I expect sales to increase …….at least until the end of the century.
a. substantially b. on average c. steadily d. fairly
25. Employees have the right to claim their business………..
a. budget b. expenditure c. expenses d. amount

Complete each sentences with the correct of the word in brackets
26. (improve) There was a steady……….in September
27. (succeed) The new product has been a real…..
28. (complain) We should make a ………….to the head office.
29. (impression) The company has…………the market with the latest product.
30. (basic) ………., the project goes as planned.

SECTION 2: Language use (70 marks)
2.1. Choose ONE suitable word for each sentences from the given list below (20 marks)

monopoly fluctuations measures measurable changing
work economic investment labour adjusted
glut affordable available shortage diminish

1. The economist is interested in services which are ……….in terms of money payment.
2. ……….. in prices have a great effect on supply and demand.
3. Natural …………arises when a country has control over natural resources.
4. The consumer’s desire for a commodity will ………as he has more units of that commodity.
5. Over production of any commodity can create difficulties because it can lead to a …….on the market.
6. Supplies of many commodities can generally be ……to suit market conditions.
7. The utility of a commodity is related to the quantity……….to the consumer.
8. Firms located in the Exprot Processing Zone (EPZ) may benefit from cheap ……and lower rent.
9. American ………has increased since the US – Vietnam trade agreement was signed last year.
10. Many experts believe that Vietnam has great ………potential.

2.2 Reading comprehension (30 marks).
Read the passage below and do the tasks that follow

The sale of goods and services is not restricted to local, regional or national markets; it often takes place on an international basis. Nations import goods that they lack or cannot produce as efficiently as other nations, and they export goods that they can produce more efficiently. This exchange of goods and services in the world, or global, is known as international trade. There are three main benefits to this type of exchange.

First international trade makes scarce goods available to nations that need or desire them. When a nation lacks the resources needed to produce goods domestically, it may import them from another country.

Second, international trade allows a nation to specialise in production of those goods for which it is particularly suited. This often results in increased output, decreased costs, and a higher national standard of living. Natural human and technical resources help
determine which product a nation will specialise in.

The third benefit of international trade is its political effects. Nations that trade together develop common interests that may help them overcome political differences. Economic cooperation has been the foundation for many political alliances, such as the European Community, founded in 1957.

International trade has done much to improve global conditions. It enables countries import goods they lack or cannot produce domestically. It allows countries to specialise in certain goods with increased production and decreased prices. Finally, it opens the channels of communication among the nations.

Circle the correct answer
1. Which of the following suggestions is a suitable title of the passage?
a. Why nations trade.
b. How nations trade.
c. When nations trade.
d. What nations trade.
2. Which of the following statements is TRUE?
a. International trade leads to higher costs and living standards.
b. International trade benefits the world economy.
c. International trade does not affect politics.
d. International trade means exporting of goods.
3. “There are three main benefits to be gained from this type of exchange” (Paragraph 1)
a. profits b. advantages c. allowances d. bonuses

The underlined word means
4. “International trade makes scarce goods available to nations……”(Paragraph 2)
a. high quality b. foreign made c. well-known d. not easily purchased
5. “It enables countries to import goods they lack or cannot produce domestically” (Paragraph 5)
a. on their own b. efficiently c. with domestic resources d. cheaply

Which words in the passage mean
6. do not have enough
7. decide
8. shared
9. of the whole world

Fill in each blank with ONE suitable word from the passage.
10. High-tech goods are now readily ……….to the Vietnamese market.
11. Economic growth has helped ……….people’s living conditions.

Write short answers to the following questions.
12. What is international trade?
13. How does international trade affect politics?

What does the underlined word refer to?
14. “This often results in increased output and decreased costs and a higher national standard of living” (Paragraph 3)
15. “Finaly, it opens the channels of communication among nations”(Paragraph 3)

2.3 Writing (20 marks)
Read the following invitation card and then write a circular letter to suppliers.

INVITATION TO YEAR 2001 CONSUMER GOODS FAIR
Invitation Exhibition Centre
Ho Chi Minh City
Display of latest products
February 12 to 14, 2001

Đề thi tin học ngân hàng hàng hải – maritimebank

1.Ngân hàng Hàng Hải thành lập năm nào?

2. Tỷ lệ tăng trưởng JDP năm 2008?

3. Ngân hàng cho vay đầu tư chứng khoán với tỷ lệ bao nhiêu % vốn tự có?

4. Trong incoterm 2000 thì EXW là gì?

5. Lợi ích của việc đa dạng hóa đàu tư?

6. Giá trị trên bảng cân đối kế toán thường dự trên?

Giá trị hiện tại

Chi phí lịch sử

Giá trị thị trường

Khả năng sinh lợi

7. Khi công ty trả lãi cổ tức ,bảng cân đối kế toán sẽ bị ảnh hương như thế nào?

8. Một thư tín dụng L/C có hiệu lực từ khi nào?

9. Thư tín dụng L/C là gì?

10. Để kiềm chế lạm phát ngân hàng cần làm gì?

– Tăng chiết khấu lãi suất

– Giảm chiết khấu lãi suất

– Nới lỏng tín dụng

11. Khi mở thư tín dụng L/C cho khách hàng nhập khẩu, ngân hàng mở l/c đã?

12. Những tổ chức tài chính nào là tổ chức tín dụng?

13. Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối được quyết định cho khách hàng vay là người cư trú vay vốn bằng ngoại tệ với nhu cầu vốn như thế nào?

14. Tổ chức tài chính khác tổ chức tín dụng ở điểm nào?

15. Các đối tượng ngân hàng nhà nước cấm không cho vay?tại sao?

Tin học:

ĐỀ 2. MÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG

Phần A. Thi trắc nghiệm, 30 phút
Hãy chọn đáp án đúng và ghi vào phiếu trả lời (có thể lựa chọn một hoặc hai đáp án)

1. Một GB tương dương
A. 1000 MB
B. 210 MB
C. 1000000 KB
D. 1024 MB

2. Dãy nhị phân 1011100111100111 đổi sang hệ HEX là
A. CAF6
B. B9E7
C. B4F7
D. A8D8

3. Đáp án nào không phải là xu hướng phát triển của bộ vi xử lý ?
A. Điện áp cung cấp tăng.
B. Tần số đồng hồ ngày càng cao.
C. Tốc độ truy cập bộ nhớ tăng lên.
D. Số transistor tăng lên

4. Bộ nhớ trong của máy vi tính gồm những thành phần nào ?
A. Đĩa từ
B. ROM và CD-ROM
C. RAM và đĩa cứng
D. RAM và ROM

5. CPU (Central Proccessor Unit) gồm có các thành phần chính
A. Bộ điều khiển & Các thanh ghi
B. Bộ xử lý số học & Các thanh ghi
C. Bộ điều khiển & Bộ xử lý số học và logic
D. Bộ tính toán & Các thanh ghi

6. Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Dữ liệu khi đưa vào bộ nhớ RAM máy vi tính sẽ được xuất lên màn hình
B. Một lập trình viên có thể đọc và ghi trên bất kỳ vị trí nào trong bộ nhớ chính
C. Các thành phần vật lý của một máy vi tính được gọi chung là phần cứng
D. Máy tính dùng để giải quyết các bài toán mà con người không làm được.

7. Cụm từ viết tắt nào không để chỉ mạng máy tính:
A. LAN
B. MAN
C. NAN
D. GAN
8. Trong mạng máy tính Mô hình chuẩn về kết nối mở OSI (Open Systems
Interconnection) sử dụng mô hình mấy tầng (layer) để mô tả quá trình trao đổi dòng dữ liệu
A. 7 tầng
B. 8 tầng.
C. 4 tầng.
D. 5 tầng

9. Để có thể khởi động Windows XP ở dạng Safe Mode, sau khi bật máy cần ấn phím nào?
A. Ctrl + Alt + Del
B. Del
C. F1
D. F8

10. Để sử dụng lâu dài Windows XP có bản quyền,
A. Bạn chỉ cần sử dụng CD key đi kèm theo đĩa Windows
B. Bạn cần phải kích hoạt (activate) Windows sau khi cài đặt trong vòng một tháng
C. Bạn có thể gọi điện thoại cho các đại lý của Microsoft để kích hoạt.
D. Bạn chỉ cần cài thêm chương trình Microsoft Office.

11. Khi nhiều User cùng sử dụng một hệ thống Windows XP, hãy chọn phát biểu đúng
A. Các User có thể có cùng User Name.
B. Các User có thể có cùng một Password.
C. Khi một User đang sử dụng, nếu muốn một User khác sử dụng hệ thống đó thì User
hiện thời phải Log Off.
D. Password của các User không phân biệt chữ hoa hay chữ thường.

12. Tên tệp có phần mở rộng nào không thực thi trực tiếp trên nền Windows
A. .BAT
B. .PDF
C. .EXE
D. .DOC

13. Trong Windows các Driver là
A. Chương trình dạy lái xe ô tô
B. Chương trình hướng dẫn sử dụng Windows
C. Chương trình giúp chạy các ứng dụng DOS trên Windows XP.
D. Chương trình giúp Windows điều khiển các thiết bị ngoại vi

14. Chọn mệnh đề đúng:
A. Bạn có thể khởi động một Windows Service ngay khi khởi động máy.
B. Windows Service là một ứng dụng bất kỳ chạy trên nền Windows.
C. Windows Service là một ứng dụng chạy ngầm trên Windows.
D. Windows Service là tiện ích giúp bạn thực thi một chương trình khác vào một thời điểm nào đó trong ngày.

15. Cách nào sau đây không khởi động được ứng dụng trong Windows XP :
A. Dùng lệnh Start / All Programs để vào menu dọc chứa chương trình cần chạy, nháy vào mục chương trình
B. Nháy vào biểu tượng của chương trình trên Desktop
C. Vào Windows Explorer, nháy đúp vào tệp thực thi của ứng dụng
D. Dùng lệnh Start / Run, trong hộp Open của hộp thoại gõ vào tên tệp thực thi của ứng dụng và nháy OK.

16. Khi xoá tệp (hay thư mục) trên đĩa cứng cách nào sau đây tệp vẫn còn lưu trên đĩa cứng
A. Trong Windows Explorer chọn tệp, dùng lệnh File / Delete, nháy Yes, sau đó làm rỗng Recycle Bin
B. Về dấu nhắc của DOS, vào thư mục chứa tệp, dùng lệnh DEL để xoá
C. Trong Windows Explorer chọn tệp, dùng lệnh File / Delete, nháy Yes
D. Trong Windows Explorer nháy phải chuột vào tệp đã chọn để hiện menu dọc, ấn phím Shift đồng thời chọn Delete.

17. Để sao chép ảnh của toàn bộ một cửa sổ đang hoạt động (trong Windows XP) vào Clipboard để sau này dán ảnh vào một ứng dụng khác ta cần
A. ấn phím Print Screen
B. ấn tổ hợp phím Alt + Print Screen
C. ấn tổ hợp phím Alt + F12
D. dùng lệnh Edit / Copy

18. Chức năng của tệp Command.com là gì ?
A. Quản lý các lệnh ngoại trú.
B. Thực hiện các phép tính số học và logic.
C. Quản lý các thiết bị ngoại vi.
D. Trình thông dịch lệnh và xử lý các lệnh nội trú.

19. Chọn lệnh chuyển về dấu nhắc của DOS trong Windows XP
A. Start / All Programs / Command Prompt
B. Start / Programs / MS-DOS Prompt
C. Start / All Programs / Accessories / MS-DOS Prompt
D. Start / All Programs / Accessories / Command Prompt

20. Chọn lệnh đúng trong Windows XP để tạo một tệp
A. C:\>COPY CON BAO/CAO.DOC
B. C:\>COPY CON “HA NOI.BAO CAO”
C. C:\>COPY CON HAI PHONG.TXT
D. C:\>COPY CON HA+MINH.TXT

21. Lệnh nội trú của DOS gồm các lệnh
A. COPY, DEL, FORMAT, TYPE, MD, XCOPY
B. DIR, MOVE, RD, CD, MD, COPY CON, FDISK
C. COPY, DEL, TYPE, PROMPT, DATE, CD, MD, RD
D. DISKCOPY, DEL, TYPE, CD, DATE, TIME, PROMPT

22. Trong các phát biểu sau về lệnh FDISK, phát biểu nào là sai ?
A. Lệnh Fdisk dùng để phân chia lại ổ đĩa cứng
B. Lệnh Fdisk dùng để định dạng lại ổ đĩa cứng
C. Lệnh Fdisk dùng để xoá các phân khu không phải của DOS, xoá ổ đĩa logic, xoá phân khu DOS mở rộng, xoá phân khu DOS chính.
D. Lệnh Fdisk dùng để tạo phân khu DOS chính, tạo phân khu DOS mở rộng và các ổ đĩa logic.

23. Khi soạn thảo văn bản tiếng Việt trong Word 2003 các từ tiếng Việt đôi khi bị gạch dưới bằng các đường gợn sóng màu đỏ và màu xanh, muốn bỏ các đường này thì dùng cách nào dưới đây
A. Dùng lệnh Tools / Options, chọn lớp Spelling & Grammar, bỏ chọn các mục Check spelling as you type và Check grammar as you type.
B. Dùng lệnh Tools / Options, chọn lớp Spelling & Grammar, bỏ chọn mục Check grammar with spelling.
C. Dùng lệnh Tools / Options, chọn lớp Spelling & Grammar, chọn mục Check spelling as you type và chọn mục Check grammar as you type.
D. Dùng lệnh Tools / Options, chọn lớp Spelling & Grammar, bỏ chọn mục Check grammar as you type.

24. Khi gõ tiếng Việt trong Word 2003 dùng font Unicode hay xảy ra hiện tượng nhảy cách chữ, ví dụ khi gõ “vaf “ trên màn hình hiện “v à”, để khắc phục hiện tượng này ta dùng lệnh Tools / Options, chọn lớp Edit và tiếp sau đó
A. chọn mục Use smart cursoring.
B. bỏ chọn mục When selecting, automatically select entire word
C. chọn mục Mark formatting inconsistencies
D. bỏ chọn mục Smart cut and paste

25. Khi mở một tệp văn bản A trong Word, thay đổi nội dung, rồi dùng chức năng Save As để ghi với tên mới, tệp văn bản A sẽ
A. Thay đổi nội dung
B. Bị xoá
C. Không thay đổi
D. Bị thay đổi tên


Phần B.
Thi thực hành, 90 phút

Yêu cầu :

Kết thúc bài thi cần mở một thư mục có tên là “Họ tên thí sinh và số báo danh” ở thư mục gốc ổ đĩa C, sau đó copy tất cả các tệp bài làm của các câu vào thư mục này. Ví dụ nếu thí sinh tên là Hà Thị Lan với số báo danh 25 thì tên thư mục là “Ha Thi Lan 25” .
Câu 1 (40 điểm)

1. Tạo một tệp dữ liệu để trộn văn bản có tên là DanhSach.doc, tệp này chứa một bảng có nội dung và hình thức trình bày như sau:
2. Dùng lệnh Tools / Letters and Mailings / Mail Merge tạo một tệp văn bản chính
có tên là GiayMoi.doc (theo mẫu ở trang sau nhưng không có phần họ tên, chức danh và địa chỉ ). Tạo mối liên kết giữa văn bản chính với tệp dữ liệu DanhSach.doc, sau đó chèn ChucDanh vào sau từ “Kính gửi”, trường HoTen vào dòng dưới, trường DiaChi vào dòng tiếp theo, ghi tệp vào đĩa vẫn với tên tệp là GiayMoi.doc.

3. Trộn tất cả các bản ghi trong tệp dữ liệu vào văn bản chính để được 6 trang giấy mời và ghi vào tệp KetQua.doc. Hình thức cuối cùng của giấy mời cho ở trang sau. Yêu cầu về hình thức của giấy mời cần trình bày theo đúng mẫu, một số điểm cụ thể:

– Trang giấy khổ A4, lề trên và dưới 2.5 cm, lề trái 3 cm, lề phải 2.5 cm. Khung trang cách phần văn bản ở cả bốn phía đều là 2 pt.

– Tiêu đề giấy mời font Times New Roman cỡ 20, in đậm. Phần nội dung văn bản font Times New Roman cỡ 14. Phần văn bản trong từng khung của Biểu đồ cần khớp với khung. Phông chữ dùng đều là font Unicode.

Câu 2 (40 điểm)

1. Mở một sổ tính có tên là Cau2.xls, tạo một bảng tính gồm 3 bảng con. Yêu cầu:
đầu đề các bảng dùng font Arial cỡ 14 đậm và nghiêng (chỉ dùng font Unicode), phần dữ liệu trong bảng font Arial cỡ 11, các bảng có có các đường kẻ ngang và dọc.

1. THỐNG KÊ CÁC CHUYẾN XE PHỤC VỤ DU LỊCH TRONG THÁNG 3
2. Điền cột Tên lái xe: dựa vào ký tự thứ 2, thứ 3 của Mã chuyến và tra trong Bảng 2.

3. Tính cột Tiền thu được từ chuyến xe thuê = Số km đã chạy (cột 4 Bảng 1)* Đơn giá cho một km (dựa vào loại đường trong cột 5 Bảng 1 và tra trong Bảng 3 tuỳ theo cự ly đã chạy).

4. Tính Bảng tiền thu được của từng lái xe. Vẽ Biểu đồ so sánh tiền thu được của từng lái xe và ghi biểu đồ này vào Sheet2.

5. Đổi tên bảng tính Sheet1 thành “Xe du lich” và in bảng tính ở dạng Print Preview theo yêu cầu: in trên khổ giấy A4 theo chiều ngang, trang có Footer. Nội dung của Footer gồm: họ và tên, số báo danh của thí sinh, ngày hiện tại (căn ở chính giữa Footer).

Câu3 (20 điểm)

Dùng một địa chỉ E-mail có sẵn của bạn (nếu chưa có thì tạo mới bằng trang web mail.yahoo.com) để gửi một thư tới địa chỉ thitin17@yahoo.com với các yêu cầu sau:

– Trong mục Subject ghi Số báo danh dự thi của thí sinh.

– Nội dung thư ghi: họ tên thí sinh, số báo danh, ngày sinh, tên trường thí sinh đang học tập.

– Thư có gửi kèm một tệp văn bản được soạn thảo bằng Word (nội dung gồm 4 câu thơ bất kỳ).

Mua trọn bộ tài liệu tại http://tailieuso.com/

de thi giao dich vien ngan hang techcombank

Câu 1: Những phẩm chất cần có của một nhân viên ngân hàng

 1. Sự lành nghề…
 2. Tạo lòng tin cho khách hàng…
 3. Thái độ…
 4. Tất cả ý trên

Câu 2 : Trong trường hợp nào được cấp sec trắng

 1. Mở tk ko bị cấm sd sec
 2. Mở tk tại ngân hàng khác
 3. Có quan hệ với cán bộ td ngân hàng đại a’
 4. Khách hàng vãng lai

Câu 3: Một khách hàng có nhu cầu muốn xem số dư tài khoan nên gọi đt đến nhờ nv ngân hàng

 1. Tra cứu máy tính và thông báo ngay cho khách hàng
 2. Xin thêm thông tin họ tên cmnd và cung cấp thông tin
 3. Không thể cung cấp được
 4. Hướng dẫn k/h đến ngân hàng để đký và xem trực tiếp trên website

Câu 4: Chữ ký trên chứng từ kế toán

 1. Con dấu
 2. Ko bút đỏ, bút chì, ko dùng dấu chữ ký
 3. Ký bút mực các loại
 4. Tất cả ý trên đều đúng

Câu 5: Dư nợ được phân thành mấy nhóm

 1. 1 nhóm
 2. 2 nhóm
 3. 3 nhóm
 4. 4 nhóm

Câu 6: Mức huy động tiền gửi tiết kiệm tại ngan hàng Đại Á là:

 1. 10.000 đ
 2. 100k
 3. 1tr
 4. 10tr

Và nhiều câu hỏi nữa


ĐỀ THI VIẾT

CÂU 1: Bạn có nhận xét gì về câu nói: “khách hàng là thượng đế”. Hãy cho biết quy định mới về khách hàng trong thị trường cạnh tranh hiện nay.

CÂU 2: một khách hàng lớn tuổi rất giàu có đến ngân hàng rút tiền để chuẩn bị cho chuyến du lịch xa

 1. Gdv1: ân cần thực hiện giao dịch cho khách hàng
 2. Gdv2: ân cần hỏi thăm, và tư vấn một vài tiện ích để đảm bảo an toàn cho việc đi xa.

Nhận xét 2 trường hợp trên, nếu là bạn bạn sẽ làm thế nào?

de thi logic vao vietinbank

Tham khảo và mua trọn bộ đề thi vào các ngân hàng tại tailieuso.com

LINK trực tiếp: LINK

thanks

đề thi logic vào ngân hàng

Bạn là sinh viên mới tốt nghiệp và mong muốn tìm kiếm một công việc tại các Ngân hàng? Hoặc đơn thuần bạn muốn chuyển sang ngành Ngân Hàng từ các công việc khác?

Hãy tìm hiểu về các kỳ thi tuyển của các Ngân Hàng nhà nước và TMCP của Việt Nam thông qua các đề thi, câu hỏi trắc nghiệm và các tình huống phỏng vấn, hãy trang bị kiến thức và sự tự tin.

Chúng tôi đã tổng hợp bộ tài liệu sau nhằm giúp các bạn trong việc làm quen và vượt qua các kỳ thi này.

Đề thi vào các ngân hàng!

Bộ tài liệu gồm:

Test tiếng Anh & IQ vào ngân hàng

 1. 1081 câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh tài chính-ngân hàng, kinh tế + Đáp án
 2. 4 Đề thi Anh văn vào ngân hàng (.PDF)
 3. 54 câu Test IQ vào NH & Hướng dẫn giải
 4. 17 đề thi vào ngân hàng nước ngoài (có lời giải)

Đề thi tổng hợp

 1. Tổng hợp đề thi vào NHPT Nhà ĐB Sông Cửu Long 2008
 2. Đề thi tuyển vào NH Agribank (Đề này giống đề thi vào NHPT Nhà ĐB S.Cửu Long, chả bít thế nào mà lần!)
 3. Thi tuyển vào HSBC – Bạn muốn thử sức không 😉
 4. Một số câu hỏi thi tuyển vào Ngân hàng Thương Mại
 5. Tổng hợp các câu hỏi IQ và trắc nghiệm năng lực vào ngân hàng
 6. Bài tập nghiệp vụ thi tuyển vào ngân hàng (4 dạng)
 7. 51 câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng
 8. Thi tuyển vào BIDV !!!
 9. Đề cương ôn thi của Ngân hàng VietinBank
 10. Đề thi Tin học tổng hợp từ nhiều NH
 11. 17 đề thi vào ngân hàng nước ngoài (có lời giải)

I – Giao dịch viên

 1. Đề thị Nghiệp vụ giao dịch viên tại LienvietBank
 2. Câu hỏi phỏng vấn tại Seabank !
 3. Đề thi giao dịch viên của SCB (đầu năm 2009)
 4. Đề thi giao dịch viên ngân hàng (5/2009)
 5. Đề thi giao dịch viên Ngân hàng Hàng hải – Maritimebank (02/08/2009)
 6. Đề thi giao dịch viên tại NH Đại Á (9/2009)
 7. Đề thi giao dịch viên vào VIB (10/2009)
 8. Đề thi giao dịch viên vào GP Bank (Đầu tháng 2/2010)
 9. Đề thi Giao dịch viên vào PGBank (Tháng 3/2010)
 10. Đề thi Giao dịch viên MB (4/4/2010)
 11. Đề thi tuyển GDV Lienvietbank (5/6/2010)

II – Tín dụng

 1. Đề thi nghiệp vụ Tín Dụng tại LienVietbank
 2. Đề thi Tín Dụng Eximbank (05/11/2008)
 3. Đề thi vào chuyên viên tín dụng ngân hàng SHB Đà Nẵng
 4. Đề thi tín dụng vào ngân hàng SHB Hải Phòng (thi ngày 5/2/2009)
 5. Đề thi tín dụng vào Vietinbank (2009)
 6. Đề thi vào Ngân hàng VPBank (2007)
 7. Đề thi tín dụng vào Sacombank 2009
 8. Ôn thi vào Ngân hàng Nhà nước 😐
 9. Một số câu hỏi trắc nghiệm Tín dụng NH
 10. Đề thi tín dụng vào MB (05/2009)
 11. Đề thi vào Tín dụng tại SHB (6/2009)
 12. Đề thi nghiệp vụ Tín dụng của BIDV (6/6/2009)
 13. Đề thi nhân viên tín dụng Eximbank (27/6/2009)
 14. Đề thi tín dụng của NH Đại Á (9/2009)
 15. Đề thi tín dụng vào NH Bắc Á (9/2009)
 16. Đề thi vào Ngân hàng Hàng Hải (10/2009)
 17. ĐỀ THI NGHIỆP VỤ ACB (NGÀY 10/10/2009)
 18. Đề thi SHB Hà Nội (15/11/2009)
 19. Đề thi vị trí nhân viên tín dụng tại HDBank (1/3/2010)
 20. Đề thi chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng & chuyên viên QHKH của MB (04/04/2010)
 21. Đề thi vào VPBank (17/4/2010)
 22. Đề thi EXIMBANK nghiệp vụ tín dụng (20/6/2010)
 23. Đề thi chuyên viên tín dụng – VIB – Việt Trì (tháng 6/2010)
 24. Đề thi nghiệp vụ tín dụng Lienvietbank (17/07/2010)
 25. Đề thi tuyển tín dụng BIDV khu vực Bắc miền Trung (24/07/2010)
 26. Đề thi nghiệp vụ tín dụng vào SHB (30/7/2010) (Full)
 27. Đề thi vị trí tín dụng vào Vietinbank (8/8/2010)
 28. Đề thi nhân viên tín dụng vào Eximbank (22/8/2010)

III – Kế toán

 1. 1 đề thi tuyển vào làm Kế toán ngân hàng
 2. Đề thi kế toán tại VietInbank (7/2009)
 3. Đề thi kế toán vào Agribank 2008
 4. Đề thi kế toán vào NH Bắc Á (9/2009)
 5. Đề thi kế toán của NH Bắc Á 2009

IV – Hành chính nhân sự

 1. Đề thi vào Military Bank – Vị trí cán bộ nhân sự (4/6/2009)
 2. Ôn thi vào Nhân viên hành chính – nhân sự
 3. Ôn thi vào Nhân viên tổ chức và điều hành công sở

V – Nhân viên kinh doanh, nghiệp vụ thẻ

 1. Đề thi nghiệp vụ thẻ của Vietinbank (2/2009)
 2. Đề thi nghiệp vụ thẻ vào Maritime bank (NH Hàng Hải) (9/2009)

VI – Kiểm ngân / Thủ quỹ

VII – Dịch vụ khách hàng / Tư vấn tài chính

 1. Thi vào chuyên viên hỗ trợ khách hàng của Ngân hàng
 2. Một số câu trong đề thi vào AnBinhbank – Vị trí Quan hệ khách hàng (2009)
 3. Đề thi chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng & chuyên viên QHKH của MB (04/04/2010)
 4. Đề thi vào Chuyên viên QHKH tại MSB (3/2009)
 5. Đề thi vào chuyên viên tư vấn tài chính (Multichoice)
 6. Đề thi vào SCB – Vị trí Nghiên cứu chính sách KH (6/2010)

VIII – Thanh toán quốc tế, quản lý ngoại hối:

 1. Đề thi nghiệp vụ thanh toán quốc tế EXIMBANK (25/4/2010)

IX – Nhân viên IT, kỹ thuật

 1. Đề thi Banking Test vị trí nhân viên IT & phụ trách máy ATM
 2. Bài thi mẫu tuyển vị trí Trợ lý giám đốc ngân hàng (Phần thi Tin học)

X – Trợ lý giám đốc

 1. Bài thi mẫu tuyển vị trí Trợ lý giám đốc ngân hàng (Phần thi Tin học)

Bộ tài liệu cũng cung cấp cho bạn những kỹ năng phỏng vấn, những kinh nghiệm thực tế về thi tuyển vào các ngân hàng:

 1. Các câu hỏi thường có khi đi phỏng vấn tại các Ngân hàng
 2. Kinh nghiệm thi cử vào Ngân Hàng (từ 1 người bạn :D)
 3. ACB và tôi – Bài viết
 4. Nội dung thi Tín dụng vào ACB
 5. “Tôi đến từ ACB” – Bài viết
 6. Thi tuyển vào BIDV !!!
 7. Các kỹ năng cần thiết khi làm ở ngân hàng
 8. Thi vào chuyên viên hỗ trợ khách hàng của Ngân hàng
 9. Bản CV mang phong cách “ngân hàng”
 10. Thi tuyển vào Marittimebank – Những điều cần biết ?
 11. Mẹo sử dụng ngôn ngữ cơ thể trong buổi phỏng vấn
 12. 50 câu hỏi phỏng vấn & cách trả lời mẫu
 13. Ngân hàng câu hỏi phỏng vấn (101 câu hỏi)
 14. Mô tả công việc của các vị trí chuyên viên/ nhân viên tại Techcombank
 15. Ký sự thi tuyển vào Agribank
 16. Nghề ngân hàng – dễ tìm nhưng khó làm
 17. Kinh nghiệm thi tuyển vào Mobilefone, Viettel, Vinaphone
 18. Các nghiệp vụ cơ bản của Kế toán giao dịch ở NH
 19. Công việc của 1 giao dịch viên Ngân hàng
 20. Đi thi tuyển dụng Ngân hàng Techcombank như đi chợ?
 21. Bí quyết apply vào VIB – Ngân hàng Quốc tế
 22. 8 sai lầm cần tránh trong công việc đầu tiên
 23. Kinh nghiệm thi tuyển vào Techcombank
 24. Đi phỏng vấn tại VPBank
 25. Kinh nghiệm làm bài thi vào các ngân hàng
 26. Xu hướng thi tuyển vào các NH – Hiện tại & Tương lai
 27. Thi tuyển vào Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) (5/2010)
 28. Thi tuyển vị trí chuyên viên quan hệ khách hàng Techcombank
 29. Các thủ thuật để phỏng vấn thành công
 30. Cùng khám phá ngân hàng qua Sparknotes
 31. Để biết mức lương nhà tuyển dụng có thể trả cho bạn ?
 32. Phẩm chất và kỹ năng quan trọng nhất với cán bộ tín dụng
 33. Kỹ năng làm việc theo nhóm
 34. Những câu hỏi phỏng vấn ‘hóc búa’

Các tài liệu bổ sung để đọc thêm:

Bài tập nghiệp vụ ngân hàng

Đề thi kiểm tra: Ngân hàng thương mại

Lý thuyết tài chính tiền tệ: Slide full

Banking-k42-2005

Corporate-K42-2005

Credit-k42-2005

Financial Market-k42-2005

Foundation-k42-2005

Insurance-k42-2005

Monetary-k42-2005

Public Finance-k42-2005

Slide về NHTM: Chuong 2_nguon_von; Chuong 3 Nghiep vu TD; Chuong 4 Cho_thue_tai_chinh; Chuong_1_Tong_quan_NHTM new; chuong5 dau tu tai chinh; smes-tongquan marketing

Các chuyên đề thực tập tốt nghiệp, luận văn:

 • Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tài Chi nhánh NHNo & PTNN Nam Hà Nội
 • Phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội
 • Hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ” (Nghiên cứu tại SGD I – NHĐT&PTVN)
 • Vốn kinh doanh và các biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi 3 Nghệ An
 • Một số vấn đề về Thanh toán không dùng tiền mặt tại NHĐT&PT Cao Bằng – Thực trạng và giải pháp
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả Tín dụng đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện Ninh Giang
 • giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng trung- dài hạn tại Ngân Hàng đầu tư và phát triển việt nam
 • “Đánh giá hiệu quả hoạt động nghiệp vụ thị trường mở của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam và giải pháp”
 • TIỂU LUẬN NHÓM
 • ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU:
 • ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ  NGÂN HÀNG ĐÔNG Á
 • Khóa luận tốt nghiệp về thị trường tiền tệ
 • Các báo cáo phân tích ngành ngân hàng 2008, 2009, 2010

TCDN+ QTTCDN+GIAI BTAP

Đề thi Tiền tệ

Slide và bài tập Lý thuyết tiền tệ

Bộ đề thi hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ (160 câu)

Và đừng quên trau dồi năng lực Ngoại ngữ (Tiếng Anh) của bạn nữa nhé:
1081CFAEXAMlv1
17-Bank-Exam-Solved-Question-PapersAns
4dangdethiAnhvanvaoNH
54cautestIQtiengAnhvaoNH
Bank-Exam-Model-Question-PapersAns

Từ điển thuật ngữ, từ ngữ chuyên ngành về Kinh tế & Thương mại (Từ Việt => Anh)

Từ điển giải nghĩa tiếng Anh Tài chính Ngân hàng (Financial Banking) (Từ Anh => Anh)

Từ điển từ vựng tiếng Anh trong Ngân hàng (Từ Anh => Việt)

Tài liệu đọc thêm “Nghiệp vụ Ngân hàng hiện đại” (Modern Banking) của John Willey.
(Rất thích hợp cho ai muốn đi sâu tìm hiểu về Ngân hàng và ước mơ làm ở Ngân hàng nước ngoài)

Giá trọn bộ tài liệu trên: 100.000 VNĐ

Giao hàng tận nơi trong nội thành Hà Nội.

Các tỉnh thành phố khác: Phương thức thanh toán chuyển khoản – chuyển phát nhanh;

Phương thức thanh toán qua thẻ Điện thoại: 0988674911

Liên hệ: Hải 0988 674 911