Đề thi nghiệp vụ đấu thầu Tháng 9/2011 – Ngân hàng TMCP Công Thương Vietinbank

Đề thi nghiệp vụ đấu thầu Tháng 9/2011 – Ngân hàng Công Thương Vietinbank

Vị trí: Cán bộ đấu thầu Phòng Quản Trị

Thời gian làm bài 90 phút

 

Câu 1: (2 điểm) Theo quy định hiện hành, trong trường hợp nào được “hủy hồ sư thầu” và “loại bỏ hồ sơ thầu”? Trường hợp hủy đấu thầu vì lý do bên mời thầu thông đồng với một hoặc một số nhà thầu thì xử lý như thế nào?

Câu 2: 2 điểm) : Anh chị hãy làm rõ cách ình thức hợp đồng trong luật đấu thầu hiện hành:

– Hình thức trọn gói

– Hình thức theo đơn giá

– Hình thức theo thời gian

– Hình thức theo tỷ lệ phần trăm

Câu 3: (2.5 điểm) Có mấy hình thức lựa chọn nhà thầu? Cho biết điều kiện áp dụng đối với từng hình thức

Câu 4: (1.5 điểm) Tại sao phải đánh giá hồ sơ dự thầu?

Câu 5: (2 điểm) Hãy làm rõc ách xửl ý 2 tình huống trong đấ tuhầu dưới đây:

– Dự toán của gói thầu được duyệt thấp hơn giá gói thầu đã duyệt

– Hồ sơ dự thầu có đơn giá khác thường, gây bất lợi cho chủ đầu tư

Nguồn: tailieuso.com

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s