chuyên viên tín dụng ngân hàng SHB ở Đà Nẵng

(SHB – Ngân hàng TMCP Sài gòn – Hà Nội)

Phần I
1. Theo qui định của NHNN, tổng dư nợ cho vay đối với mọi khách hàng là ( cái này có phương án a,b,c,d…gì đó )
2. Theo qui định của NHNN, Tổng mức cho vay và bảo lãnh đối với mọi khách hàng là :….
3. Theo qui định của NHNN, Tổng dư nợ cho vay đối với mọt nhóm khách hàng liên quan là :….
4. Theo qui định của NHNN, Tổng mức cho vay và bảo lãnh đối với mọt nhóm khách hàng liên quan là :…
5. Những đối tượng không được cho vay không có bảo đảm, cho vay với các điều kiện ưu đãi về lãi suất, về mức cho vay bao gồm ( ở đây ghi một dãy dài các đối tượng, mình cũng không nhớ nữa…)
6. T. Hợp nhu cầu vốn của một KH vượt quá 15%vốn tự có của TCTD hoặc KH có nhu cầu huy động từ nhiều nguồn thì 1 NHTM có thể cho vay dưới hình thức nào
a. Cho vay ủy thác
b. Cho vay đồng tài trợ
c. cả a,b
d. Không có câu nào đúng
7. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ bao gồm những phương thức sau
a. Điều chình kỳ hạn nợ
b. Gia hạn nợ
C. Khoanh nợ
d. a,b
8. Những nhu cầu vốn nào sau đây không được cho vay theo quy định của pháp luật :
( một lạot các nhu cầu tớ không kịp ghi lại )
9. Những đối tượng không được cấp bảo lãnh :
……
10. Tổng mức cho vay và cấp bảo lãnh của TCTD đối với 1 DN mà TCTD nắm quyền kiểm soát không được vượt quá….
( ở đây có các phương án …% )
11. Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể với các nhóm nợ là :
a. Nhóm 1 ……..
b. Nhóm 2………
c. Nhóm 3…….
d. Nhóm 4…….
e. Nhóm 5……..
( các bạn điền vào ……)
12. Tổng mức cho vay và bảo lãnh của TCTD đới với các DN mà TCTD nắm quyền kiểm soát không được vượt quá :
( có các đáp án….% )
13. Tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn NHTM được sử dụng để cho vay trung và dài hạn …
( có các đáp án….% )
14. Ở đây có một giới thiệu dài dòng gì đó về luật …rồi tiếp theo là dzô vấn đề chính….Thời hạn được hổ trợ lãi suất tối đa là ……tháng đối với các khoản vay theo HĐTD được ký kết và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 01/02 đến 31/12/2009 ( Bạn phải điền bao nhiêu tháng vô )
15. Ở đây cũng có giới thiệu dài dòng gì đó về luật …rồi tiếp theo là dzô vấn đề chính….Thời gian vay được hổ trợ lãi suất tối đa là ……….tháng kể từ ngày giải ngân đối với các khoản vay theo HĐTD ký kết trước và sau ngày 1/4/2009 mà được giả ngân trong khoảng thgian từ 1/4/2009 đến 31/12/2009

Phần II

DN ABC thành lập trong năm 2008 và có những nghiệp vụ phát sinh như sau :
– Cổ đông góp vốn bằng tiền : 100 triệu đồng
– Mua sắm TSCĐ trị giá 60 triệu, trả ngay 40 tr, còn nợ 20 triệu
– Vay dài hạn 50 triệu
– Nhập hàng 200 triệu, trả ngay 40 triệu, còn nợ 160 triệu
– Doanh thu bán hàng 210 triệu, KH trả ngay 150 triệu, còn nợ 60 triệu
– Giá vốn hàng bán 165 triệu
– Khấu hao 6 triệu, chi phí trả lãi vay dài hạn : 5 triệu
– Chi lương và chi phí quản lý khác : 14riệu
– Thuế TN phải trả : 5 triệ
– Chi cổ tức : 10 triệu
Lâp bảng tổng kết tài sản của DN ABC vào ngày 31/12/2008

Chúc các bạn có thêm nhiều kinh nghiệm để thi thành công vào ngân hàng….

Trọn bộ tài liệu đề thi vào ngân hàng: LINK

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s